ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

      ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ 2 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีผู้มายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ จำนวน 1 รายนั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.