ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกไปทดสอบภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ จะต้องไปทดสอบภาษาอังกฤษและยื่นผลภาษาอังกฤษดังกล่าวมาที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

ผู้ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด จะเรียกเข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ 02-5901833

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.