แนะนำวิทยากร คุณธรรมจริยธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม

แนะนำวิทยากร คุณธรรมจริยธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม

 

นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์                      อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์อัษฎา  ตียพันธ์                               อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี 

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง                      ประธานคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา

                                                                        คุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์กิตติโชติ    ตั้งกิตตถาวร                 ผู้อำนวยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

นายแพทย์วิศิษฎ์    อภิสิทธิ์วิทยา                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

นายแพทย์เกศดา   จันทร์สว่าง                        รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี 

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ    เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

นายแพทย์ธานินทร์   สีวราภรณ์สกุล                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

นายแพทย์ไพรัช   กาวประเสริฐ                       ผู้อํานวยการโรงพยาบาลดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร

แพทย์หญิงผกามาศ เพ็ชรพงศ์                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณฉวีวรรณ เจริญสุข โทร. 095 631 1504 , 081 425 8438

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.