แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกอบด้วย

1.แนวทางวิเคราะห์ผลดำเนินงาน 2559 

2. แบบฟอร์มรายงานผล 2559

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.