สบช.ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Khesar Gyalpo ประเทศภูฏาน

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา และการพัฒนาบุคลากรระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ Khesar Gyalpo University of N\Medical Sciences of Bhutan

    

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา และการพัฒนาบุคลากรระหว่าง Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan (KGUMSB) โดย Dr. Kinzang P. Tshering อธิการบดีมหาวิทยาลัย กับ สถาบันพระบรมราชชนก โดยนางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ประธานที่ประชุมวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ณ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan ประเทศภูฏาน ในการนี้ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง ผู้บริหารและคณาจารย์ ของ KGUMSB ผู้แทน UNFPA จากประเทศภูฏานและจากประเทศ ไทย และคณะผู้แทนจากสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อหารือกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา และการพัฒนาบุคคลากร ของทั้งสองสถาบัน พร้อมทั้งการเยี่ยมชมโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข

 

   

 

 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.