พิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90

     วันที่ 22 ตุลาคม 2558 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ กรรมการมูลนิธิกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปีการศึกษา 2558 แก่วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ห้องประชุมเพชร ชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร

 

 

 

 

 

     มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และส่งเสริมสนับสนุนงานขององค์กรต่างๆ ในพระราชูปถัมภ์ ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในปี ๒๕๓๓ มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาโดยใช้ชื่อทุนว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า ๙๐” แด่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลของสถาบันพระบรมราชชนกในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จำนวน ๓๒ แห่ง

      ในปีนี้ เป็นปีที่ ๒๕ รวมทุนที่มูลนิธิฯ ได้มอบเป็นจำนวน ๓,๔๔๘ ทุน โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๗๔๗ คน โดยเงินสนับสนุนส่วนใหญ่ทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจาก คุณฮาราลล์ ลิงค์ ประธานบีกริมและประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.