พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2557

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

          วันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2,797 คน ประกอบด้วยภาคเช้า จำนวน 1,966 คน จากวิทยาลัยพยาบาลสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดล 9 แห่ง ส่วนในภาคบ่ายจำนวน 831 คน สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 แห่ง มหาวิทยาลัยบูรพา 5 แห่ง และพระราชทานรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่ได้คะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และอาจารย์พยาบาล พยาบาลที่ปฏิบัติงานระยะเวลานานและดีเด่น พยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้วย

 

 

 

    วันที่ 10 ตุลาคม 2558 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เวชระเบียน โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รวมทั้งสิ้น 533 คน

  

 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.