ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทางสาขากายวิภาคและสรีรวิทยา สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการออกแบบและจัดทำการเรียนการการสอนแบบE-Learning

           ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทางสาขากายวิภาคและสรีรวิทยา สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการออกแบบและจัดทำการเรียนการการสอนแบบ E-Learning เพื่อเป็นหลักสูตรกลางให้กับทุกวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี นำทีมโดย ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผอ.ศูนย์ นายนภดล เลือดนกรบ รอง ผอ.ศูนย์ และมี ดร.เกียรติศักดิ์ แซ่อิว เภสัชกร วสส. พิษณุโลก ให้ความรู้ใรการออกแบบระบบบริหารจัดการบน Moodle และนายยุทธนา นุ่นละออง ผู้บริหารเว็บไซต์ แนะนำเทคนิคและโปรแกรม สำหรับอาจารย์ในการนำไปใช้ให้เกิดความน่าสนใจ
           สำหรับอาจารย์เพื่อสร้างสิ่อแบบปฎิสัมพันธ์ สอดคล้องกับผู้เรียนในษตวรรษที่ 21 โดย ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานในพิธีเปิด

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.