แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

เนื่่องจากกลุ่มพัฒนาบุคลากรมีการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานจึงขอเปลี่ยนหมายเลขติดต่อ(ชั่วคราว)

โทร. 02 -590 -1814

โทรสาร. 02 - 590 -1812

หากเลขหมายเดิมใช้งานได้เมื่อใดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

*หมายเหตุ กรุณาระบุชื่อถึงกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้วย จะเป็นพระคุณ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.