ปีที่ 10 เล่นที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560

- สารบัญ

- วัตถุประสงค์ ,คณะที่ปรึกษา: กองบรรณาธิการ

- แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวัยผู้ใหญ่

- การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายสำหรับพนักงานในสถานประกอบการ

- ผลของโปรแกรมการฝึกคิดแบบหมวกหกสีที่มีต่อความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

- การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพที่เสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

- ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษากับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ป่วยติดสุรา

- การพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินแรงจูงใจในการรับประทานยา และพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

- แนะนำหนังสือ

- ประชาสัมพันธ์

- หลักเกณฑ์ในการส่งบทความ

- บรรณาธิการแถลง

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.