ปรัชญาของ สบช.

          สืบเนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งปัจจุบันมีวิทยาลัยในสังกัด ๓๙ แห่งทั่วประเทศรับผิดชอบการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของกระทรวง สาธารณสุข โดยดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรต่างๆทั้ง ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรีตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของชาติ ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดปรัชญาของสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้

          "ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข"

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.