ความมุ่งมั่นของสถาบันพระบรมราชชนก

          นับจากวันนี้ต่อไป สถาบันพระบรมราชชนก จะยังคงมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อสืบสานพระปณิธานของทั้ง ๒ พระองค์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตลอด ไป

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.