หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำเอกสารใบสำคัญเบิกจ่าย

 - ระเบียบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม พ.ศ. 2555

 - กค 0406.4840 ลว 16 ม.ค. 56

 - กค 0406.4ว5 ลว 14 ม.ค. 54

 - กค 0406.ว5 ลว 31 ม.ค.54

 - กค 0406.024.12 ว968 ลว 12 พ.ค. 59

 - สธ 0206.04ว2903 ลว 7 ธ.ค. 60 ยกเลิก Bording pass

 - แนวทางการจัดทำใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (กรณีเบิกค่าใช้จ่ายโรงแรม)

 - แนวทางการจัดทำใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (กรณีล้างหนี้เงินยืม)

 - พรก.เดินทางไปราชการปี 60 ฉ29

 - ระเบียบราชการ ปี 54 ฉ2

 - กค0409.6ว102 ลว 29 มิ.ย.48

 - แนวทางการจัดทำเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย (ค่าใช้จ่ายราชการ+เดินทางไปราชการ)

 - พรก.เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 - หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 - กค 0416.4 ว393 ลว 10 ต.ค. 60

 - กค 0431.2ว246 ลว 16 มิ.ย.59

 - แนวทางการจัดทำเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย (ค่ารักษาพยาบาล)

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2551

 - กค 042.3 ว257 28 มิ.ย.60

 - แนวทางการจัดทำเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย (ค่าศึกษาบุตร)

 - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 3

 - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 2

 - พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2547

 - ระเบียบการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ (ฉบับที่2) 2552

 - กค 0408.05 ว147 ลว. 5 ก.ย 60 หลักเกณฑ์

 - กค 0409.5 ว99 ลว.24 มิ.ย 48 การกำหนดสถาบันการเงิน

 - แนวทางการจัดทำเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย(ค่าเช่าบ้านข้าราชการ)

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.