พิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

เรื่องที่ ๑ เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.”

เงื่อนไขการสมัคร

        ๑. ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

          ๒. ในกรณีที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นหรือผู้บริจาค หน่วยงานหรือผู้บริจาคดังกล่าวต้องยินยอมให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.”

          ๓. ผู้บริหารหน่วยงานที่อาคารตั้งอยู่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ยินยอมให้ใช้ชื่อดังกล่าวว่า “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.”

          ๔. อาคารดังกล่าวกำหนดสร้างเสร็จไม่เกินวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑(วันครบรอบ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ

          ๑. เลขที่แบบแปลน พร้อมแบบแปลนอาคาร (หน้าแรกของแบบก่อสร้างอาคาร)

          ๒. ผังสถานที่ก่อสร้างอาคาร (แบบแปลนหลักพื้นที่ตั้งของหน่วยงานหรือภาพถ่ายดาวเทียม หรือ Google Map)

          ๓. รูปถ่ายอาคารในปัจจุบันและบริเวณโดยรอบ

          ๔. จุดที่ติดตั้งป้ายชื่อ “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” ที่หน่วยงานเห็นควรติดตั้ง

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

          ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ มาที่ คุณพัชรวรรณ แก้วศรีงาม
สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๑ ๙๘๓๕
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : patcha_mart@hotmail.com Line ID : ann@patcharawan
และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวมาที่ นายอุเทน  นวสุธารัตน์ เลขานุการคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สถาบันพระบรมราชชนก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : utane@pi.ac.th 
Line ID : nok.kajabkup  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

กำหนดเวลารับเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

         ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น.

หมายเหตุ

          ให้หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งเป็นหนังสือราชการอย่างเป็นทางการด้วยและสำเนาหนังสือ ถึง ผอ.สถาบันพระบรมราชชนกด้วย


 

 เรื่องที่ ๒ แบบสำรวจข้อมูลสนับสนุนพิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก

          พิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก กำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ “การศึกษาเพื่อการสาธารณสุขไทย”ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อรวบรวม เรื่องราวเกี่ยวกับ บุคลากรในอดีตของหน่วยงาน ศิษย์เก่าของวิทยาลัย บุคคลที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์การศึกษา หน่วยงาน หลักสูตร หนังสือ แบบเรียน สื่อการเรียน สื่อการสอน เพื่อการวิเคราะห์ สร้างเรื่องราว เรื่องเล่า ให้บุคลากรปัจจุบัน นักศึกษาปัจจุบันและบุคคลที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ผ่าน วันเวลา สื่อบุคคล วัสดุ ครุภัณฑ์ ในอดีตเพื่อการศึกษา เรียนรู้ สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมบันทึกเรื่องราว เรื่องเล่า ในการจัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑)และพิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.