พิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

เรื่องที่ ๑ เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.”

เงื่อนไขการสมัคร

        ๑. ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

          ๒. ในกรณีที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นหรือผู้บริจาค หน่วยงานหรือผู้บริจาคดังกล่าวต้องยินยอมให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.”

          ๓. ผู้บริหารหน่วยงานที่อาคารตั้งอยู่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ยินยอมให้ใช้ชื่อดังกล่าวว่า “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.”

          ๔. อาคารดังกล่าวกำหนดสร้างเสร็จไม่เกินวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑(วันครบรอบ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ

          ๑. เลขที่แบบแปลน พร้อมแบบแปลนอาคาร (หน้าแรกของแบบก่อสร้างอาคาร)

          ๒. ผังสถานที่ก่อสร้างอาคาร (แบบแปลนหลักพื้นที่ตั้งของหน่วยงานหรือภาพถ่ายดาวเทียม หรือ Google Map)

          ๓. รูปถ่ายอาคารในปัจจุบันและบริเวณโดยรอบ

          ๔. จุดที่ติดตั้งป้ายชื่อ “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” ที่หน่วยงานเห็นควรติดตั้ง

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

          ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ มาที่ คุณพัชรวรรณ แก้วศรีงาม
สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๑ ๙๘๓๕
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : patcha_mart@hotmail.com Line ID : ann@patcharawan
และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวมาที่ นายอุเทน  นวสุธารัตน์ เลขานุการคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สถาบันพระบรมราชชนก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : utane@pi.ac.th 
Line ID : nok.kajabkup  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

รายงาน ข้อมูล ความก้าวหน้า 

กิจกรรม การสมัครเข้าร่วมโครง“อาคาร 100 ปี สธ.”

        ขณะนี้ มีวิทยาลัยที่ส่งเรื่องเข้าให้คณะทำงาน โครงการ “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.”
โดยมีนายกำจัด รามกุล หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข ประธานและนางพัชรวรรณ
แก้วศรีงาม คณะทำงานและเลขานุการ นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมแล้ว จำนวน ๓ แห่ง คือ

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (แบบอาคารเรียนและหอนอน
  ๑๑ ชั้น แบบเลขที่ ๙๐๓๙/พิเศษ/พ.ค./๕๙)
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี (อาคารหอพักนักศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร์ แบบเลขที่ ๘๔๕๖

และมีจำนวน ๔ หน่วยงาน ที่ได้รับเอกสารแล้วแต่ยังไม่เข้าวาระในการประชุมของ คณะทำงานโครงการดังกล่าว จำนวน ๔ แห่ง คือ

 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (แบบอาคารเรียนและหอนอนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร แบบเลขที่ ๙๐๓๙)
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง (แบบอาคารแพทย์แผนไทย
  แบบเลขที่ A01-A18,S01-S06,E01-E02,SN01-SN03)
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ วศ.๐๑๔/๒๕๕๘)
 • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (แบบอาคารเรียนและหอพัก วพบ.สุรินทร์ แบบเลขที่ ๘๔๘๙)

 

มติการประชุม รับทราบ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐


 

 เรื่องที่ ๒ แบบสำรวจข้อมูลสนับสนุนพิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก (คลิ้กให้ข้อมูลได้เลย)

          พิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก กำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ “การศึกษาเพื่อการสาธารณสุขไทย”ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อรวบรวม เรื่องราวเกี่ยวกับ บุคลากรในอดีตของหน่วยงาน ศิษย์เก่าของวิทยาลัย บุคคลที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์การศึกษา หน่วยงาน หลักสูตร หนังสือ แบบเรียน สื่อการเรียน สื่อการสอน เพื่อการวิเคราะห์ สร้างเรื่องราว เรื่องเล่า ให้บุคลากรปัจจุบัน นักศึกษาปัจจุบันและบุคคลที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ผ่าน วันเวลา สื่อบุคคล วัสดุ ครุภัณฑ์ ในอดีตเพื่อการศึกษา เรียนรู้ สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมบันทึกเรื่องราว เรื่องเล่า ในการจัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑)และพิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 

 

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.