ระบบฝึกอบรม PIMTIS

 

 

๑.ระบบฝึกอบรม คือ อะไร?

   ระบบฝึกอบรม หรือ PIMTIS คือ

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรม สถาบันพระบรมราชชนก หรือ Praboromarajchanok Institute Management Training Information system

๒.ระบบฝึกอบรม หน่วยงานไหนใช้ได้บ้าง?

    ทุกหน่วยงานสามารถใช้ระบบนี้ในการพัฒนาบุคลากรได้

๓.ระบบฝึกอบรม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร?

     แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ PIMTIS 2017

 

  ๓.๑ ผู้รับผิดชอบ หาความต้องการหรือความจำเป็น ที่ต้องการพัฒนาบุคลากร

   ๓.๒ กำหนดหลักสูตร สมรรถนะที่ต้องการ 

   ๓.๓ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร... ประกาศรับสมัคร

  ๓.๔ รับสมัครผ่านระบบฝึกอบรม หรือ PIMTIS

   ๓.๕ หน่วยงานต้นสังกัดคัดกรองผู้สมัคร...(ถ้ามี)

   ๓.๖ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสสอบคุณสมบัติ รายชื่อบุคคลที่ต้นสังกัดคัดกรองผ่านและจัดลำดับการพัฒนา...กรณีมีงบประมาณจำกัด

   ๓.๗ ประกาศรายชื่อ หรือ มีคำสั่ง ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้

   ๓.๘ ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อ ยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรม

   ๓.๙ ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)

   ๓.๑๐ รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ตามประกาศรายชื่อ และเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม ตามกำหนดในหลักสูตร

   ๓.๑๑ ประเมินผลการฝึกอบรม (รับใบประกาศนียบัตร...ถ้ามี)

.......

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.