คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ชมรมคลังสมอง สถาบันพระบรมราชชนก

1.ผศ.พูลศักด์ พุ่มวิเศษ                  ประธานกรรมการฯ

2.ดร.ดาราพร คงจา                       รองประธานกรรมการฯ

3.ทพญทิพาพร สุโฆษิต                  เหรัญญิก

4.ดร.ลิลลี่ ศิริพร                           ฝ่ายวิชาการ

5.ดร.พรรณทิพา แก้วมาตร               ฝ่ายวิชาการ

6.ดร.สาลิกา เมธนาวิน                    ฝ่ายวิชาการ

7.อ.เสริมศรี เวชชะ                        ฝ่ายวิชาการ

8.อ.ชลธี หาญเบญจพงค์                 ปฏิคม

9.อ.อุบลรัตน์ โพธิพัฒนชัย               ปฏิคม

10.อ.ธนพล จันทร์เอี่ยม                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11.อ.เฟื้องฟ้า นรพัลลภ                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12.อ.สุมิตรา พฤกษ์ไพโรจน์กุล           ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13.อ.อำไพรัตน์ กลิ่นขจร                  ฝ่ายทะเบียน

14.อ.สุพรรณ กาญจนเจตนี               ฝ่ายทะเบียน

15.อ.จงดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  เลขานุการ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.