อัตลักษณ์บัณฑิต อัตลักษณ์ สบช.

อัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก, อัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก

อัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา
ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการ
ของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก

อัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก

สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System) ความหมาย
- สร้างคน หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
- ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.