วัฒนธรรม สบช.

 
นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร
 

"ร่วมแรง ร่วมใจ รักใคร่ผูกพัน มุ่งมั่นรับผิดชอบ ส่งมอบคุณธรรม"

P = Participation       B = Bonding       R = Responsibility       I = Integrity
"กายนี้ เพื่ออยู่ จิตตปัญญานี้ เพื่อเรียนรู้ หัวใจนี้ เพื่อรัก จิตวิญญาณนี้ เพื่อส่งมอบมรดกธรรม"

Body to Live
Mind to Learn
Heart to Love
Spirit to leave Legacy

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.