No.ชื่อเอกสารดาวน์โหลดเข้าชม
1เอกสารวิทยากร การขับเคลื่อน หน่วยงานคุณธรรม (นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ) วันที่ 8 มี.ค 61 81
2เอกสารวิทยากร การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม (นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา) วันที่ 8 มี.ค 61 75
3นำเสนอหน่วยงานคุณธรรม วันที่ 8 มี.ค 61 สถาบันพระบรมราชชนก(ส่วนกลาง) 111
4นำเสนอหน่วยงานคุณธรรม วันที่ 8 มี.ค 61 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร61
5นำเสนอหน่วยงานคุณธรรม วันที่ 8 มี.ค 61 กองบริหารสาธารณสุข56
6นำเสนอหน่วยงานคุณธรรม วันที่ 8 มี.ค 61 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย60
7นำเสนอหน่วยงานคุณธรรม วันที่ 8 มี.ค 61 กองบริหารทรัพยากรบุคคล71
8นำเสนอหน่วยงานคุณธรรม วันที่ 8 มี.ค 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร53
9เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2561313
10ประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง (Central Meeting: CM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25611462
11เอกสารการกันตำแหน่ง663
12ระเบียบเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชา/ประสบการณ์336
13ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611604
14GOOD PRACTICE แนวปฏิบัติที่ดี424
15แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน281
16คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมสถาบันพระบรมราชชนก PIMTIS645
17ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2560541
18แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2560475
19ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก (ปรับปรุงปี พ.ศ.2559 และ 2560)2433
20หนังสือ สธ ๐๒๐๓/ว๒๓๙๒ การพัฒนาหน่วยบริการและหน่วยงาน ให้เป็น โรงพยาบาลคุณธรรม หรือ หน่วยงานคุณธรรม993
21แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔782
22คู่มือระบบแผนฯและกำกับงบฯ371
23แบบฟอร์มและเอกสารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล819
24การวิเคราะห์อัตรากำลัง1350
25เอกสารดาวน์โหลด Excellent Center (เพิ่มเติม 2)1326
26เอกสารดาวน์โหลด Excellent Center (เพิ่มเติม 1)1057
27หนังสือรับรองการเข้าพักโรงแรม (งานประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)1563
28เอกสารสัมมนาวิชาการ1208
29แบบฟอร์มเอกสารการเงิน935
30แบบสอบถามความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช ปีงบประมาณ 25592851
31กองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร สบช.3149
32นโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร583
33คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษา1317
34คู่มือการใช้ E-Mail759

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.