ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร 

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมเอื้องเทียน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

 

กิจกรรมก่อนการประชุม

                   ๑. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่างผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกกับผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  และผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ย้ายไปปฏิบัติราชการวิทยาลัยแห่งใหม่

                   ๒. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  ที่ผู้สำเร็จการศึกษามีผลการสอบมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ เพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

                             โดย  นพ.รุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม

                      การประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๗๐๓  อาคาร ๔  ชั้น ๗  สถาบันพระบรมราชชนก  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                             โดย  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

                            โหลด PDF รายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา

                           -

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง

                       วาระที่ ๔.๑  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตามระบบ GFMIS

                            โดย  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

                        

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องจากที่ประชุมประธานเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ทปอ.สบช.) และวิทยาลัย

          โดย ประธานเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องเพื่อทราบ

                      วาระที่ ๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                             โดย  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

                          โหลด PDF  หนังสือเชิญ (ส่วนกลาง)  , หนังสือเชิญ (วิทยาลัย) , โครงการ , แบบตอบรับ , แบบฟอร์มจองห้องพัก , กำหนดการ รุ่นที่ 1 , กำหนดการ รุ่นที่ 2

                      วาระที่ ๖.๒ รายงานความก้าวหน้าการขอจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

                             โดย  ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

                           โหลด รายงานความก้าวหน้า , ขั้นตอน , การเสนอขอจัดตั้ง

                      วาระที่ ๖.๓ ระบบรายงานผู้บริหารและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาดิจิทัล สถาบันพระบรมราชชนก (แผนแม่บท IT)

                             โดย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                               โหลด  รายงาน

                      วาระที่ ๖.๔ ผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๑ : สอบวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

                            โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

                                โหลด  ผลการสอบ

                      วาระที่ ๖.๕ การประเมินคุณภาพภายในของ (สมศ.)

                           โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

                                   โหลด  สมศ

                      วาระที่ ๖.๖ รายชื่อผู้บริหารเดินทางไปเข้ารับการอบรมระยะสั้นต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                            โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

                                  โหลด รายชื่อ

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่นๆ  

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.