ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

 

>> ระเบียบวาระการประชุม

                    

>> วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                      การประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 5/2560

                       โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

                 โหลดไฟล์ PDF 

 >> วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา

                       วาระที่  3.1 การจัดทำวารสาร Journal of Health Development (กลุ่มวิจัย)

 

 >> วาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง

                            - 

 >> วาระที่ 5  เรื่องเพื่อทราบ

               วาระที่ 5.1 เรื่องจากคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2561

                                 5.1.1 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันพระบรมราชชนก (กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์) โหลด เกณฑ์การจัดสรร

                                  5.1.2 คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน                            

(กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์) โหลด 

                                 5.1.3 การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)  

                                 5.1.4 การจัดตั้งสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปของ สถาบันพระบรมราชชนก 

                                 5.1.5 ความก้าวหน้าของ (ร่าง) พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก (สำนักผู้อำนวยการฯ) โหลด 

                                 5.1.6 การบริหารจัดการตำแหน่งข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มอำนวยการ) 

                                 5.1.7 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง รุ่นที่ ๓๔ (วนส.)  โหลด

                   วาระที่ 5.2 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                        5.2.1 ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560 (กลุ่มวิจัย)

                                        5.2.2 ปฏิทินกำหนดการสอบรวบยอดทุกหลักสูตร/การสอบภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)  โหลด

                   วาระที่ 5.3 เรื่องจากการประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ทปอ.สบช.)

 

 

 >> วาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Scan QR CODE

 

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.