ประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง (Central Meeting: CM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุม CM ครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4  ชั้น 7  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

                           โดย  นางสาวปัทมา  ทองสม  รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

                     ดาวน์โหลด วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม

                      การประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง (Central Meeting: CM) ครั้งที่ 7/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน ๒๕60 ตามหนังสือที่ สธ 0203.025/327 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

        โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา

                     - 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามความก้าวหน้าการมอบหมายงาน)

                      4.1 รายงานความก้าวหน้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก

                             โดย  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                           ดาวน์โหลด 1.สรุปวาระการประชุม-PIMLis-ครั้งที่ 2

                                         2.เอกสารแนบสรุปวาระ1  

                                        3.เอกสารแนบสรุปวาระ2

                                        4.เอกสารแนบสรุปวาระ3 

                                       5.รายงานวาระการประชุมสืบเนื่อง 

                       4.2 รายงานการใช้งานระบบ PIMTIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

                               โดย  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             ดาวน์โหลด  รายงานการใช้งานระบบ PIMTIS

                      4.3 การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

                               โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด

                      4.4 การดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

                               โดย  แก้วกัลยาสิกขาลัย

                            ดาวน์โหลด การดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมสบชส่งกลุ่มยุทธ์

                                          คำนิยาม

                                          ค่านิยม 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ

                      5.1  การอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุน

                                       โดย กลุ่มพัฒนาบุคลากร

                      5.2 การนิเทศตรวจราชการ

                                       โดย กลุ่มพัฒนาบุคลากร

                            ดาวน์โหลด  การนิเทศตรวจราชการ

                       5.3 รายงานสรุปผลการควบคุมภายในประจำปี 2559 ของสถาบันพระบรมราชชนก

                             โดย กลุ่มอำนวยการ

                           ดาวน์โหลด รายงานการควบคุมภายใน

 

 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอเรื่องบรรจุในวาระการประชุม

ใบตอบรับการประชุม

วิธีการดาวน์โหลดเอกสารประชุมการประชุม

 

Scan QR CODE

 update 11/04/60 14.30 น.

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.