ประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง (Central Meeting : CM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอเรื่องบรรจุในวาระการประชุม

ใบตอบรับการประชุม

 

เอกสารประกอบการประชุม CM ครั้งที่ 7 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4  ชั้น 7  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

                >> ระเบียบวาระการประชุม

                >> วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                >> วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา

                >> วาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง

                        >> วาระที่  4.1   รายงานความก้าวหน้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์  
                                            โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

                        >> วาระที่ 4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

                                            โดย กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

                        >> วาระที่ 4.3  ทุกกลุ่มรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

                                             โดย  ทุกกลุ่ม

               >> วาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ

 

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.