ประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง (Central Meeting: CM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการประชุม CM ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4  ชั้น 7  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

                       

 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

                        โดย  นายรุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม

                    โหลดไฟล์ PDF    สรุปรายงาน

                    

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา

                           

                  3.1 เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน

                         โดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา

                    โหลดไฟล์ PDF  ตารางเปรียบเทียบ  

                                

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามความก้าวหน้าการมอบหมายงาน)

                             

                     4.1 ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านต่างประเทศ

                                โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

                           โหลดไฟล์ PDF  นำเสนอ

                      4.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 + 2 ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

                                โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

                   

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

                             

                                 5.1 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระบรมราชชนก

                                        โดย  กลุ่มอำนวยการ

                          5.2 สรุปผลการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ

                                        โดย  แก้วกัลยาสิกขาลัย

                         โหลด PDF 5.2

                          5.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้พลัง “บวร” เนื่องในวันมาฆบูชา

                             โดย  แก้วกัลยาสิกขาลัย

                             โหลด PDF  5.3  กำหนดการ

                  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

                   

                                

  

Scan QR CODE

 update 8/06/60 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.