ประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง (Central Meeting: CM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการประชุม CM ครั้งที่ 6/2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4  ชั้น 7  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

                       

 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

                        โดย  นายรุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม

                    โหลดไฟล์ PDF    

                    

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา

                           

                

                                

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามความก้าวหน้าการมอบหมายงาน)

                             

                    

                   

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

                             

                           

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

                   

                                

  

Scan QR CODE

 update 8/06/60 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.