ประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง (Central Meeting: CM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุม CM ครั้งที่ 11 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 

เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4  ชั้น 7  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

                            โหลดไฟล์ PDF  วาระการประชุม CM ครั้งที่ 11/2560

 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม

                          โหลดไฟล์ PDF   สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560

                    

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา

                      

                             วาระที่ 3 พิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                             โดย  ทุกกลุ่ม

                     โหลดไฟล์ PDF   ตารางเปรียบเทียบ ปี 60 และ ปี 61  

                                          1. Template ตัวชี้วัดกลุ่มอำนวยการ

                                          2. Template ตัวชี้วัดกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

                                          3. Template ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาการบุคลากร

                                          4. Template ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาการศึกษา

                                          5. Template ตัวชี้วัดกลุ่มวิจัย

                                          6. Template ตัวชี้วัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                          7. Template ตัวชี้วัดแก้วกัลยาสิกขาลัย

                                          8. Template ตัวชี้วัดสำนักผู้อำนวยการ

                                          9. Template ตัวชี้วัดวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามความก้าวหน้าการมอบหมายงาน)

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อทราบ

                       วาระที่ 5.1  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของสบช. และวิทยาลัย
ในสังกัด สบช. กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นภายในประเทศ

                                  โดย   กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

              โหลดไฟล์ PDF  การลงนามบันทึก

                       วาระที่ 5.2  รายงานความก้าวหน้างาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข     

                                  โดย  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

            โหลดไฟล์ PDF งาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข

                       วาระที่ 5.3  รายงานการใช้ระบบฝึกอบรม (PIMTIS)

                                  โดย  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

               โหลดไฟล์ PDF  PIMTIS

                       วาระที่ 5.4  โครงการจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “สถาบันพระบรมราชชนก
ร่วมสร้างฝัน ปันรอยยิ้ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 ก.ค. 2560”

                                  โดย  แก้วกัลยาสิกขาลัย

                  โหลดไฟล์ PDF  บทสรุปผู้บริหาร

                       วาระที่ 5.5  โครงการสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 “มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

                                  โดย  แก้วกัลยาสิกขาลัย

                   โหลดไฟล์ PDF กำหนดการประชุม , กำหนดพิธีการ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี

          

  

Scan QR CODE

 update 8/06/60 

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.