ประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง (Central Meeting: CM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการประชุม CM ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2560 

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4  ชั้น 7  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

                         วาระการประชุม

 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

                        โดย  นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม

                          โหลดไฟล์ PDF สรุปรายงานการประชุม

                    

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา

                            3.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

                                     หมวด 1 การนำองค์การ  หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

                                     หมวด 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร: ผลการดำเนินการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร

                                     หมวด 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล: ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแลส่วนราชการเป็นอย่างไร

                                  โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   โหลด PMQA

 

                       3.2 แผนยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานในสังกัด สบช. (ส่วนกลาง)

                                  โดย  สำนักผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

                                  โหลด แผนยกระดับ

                                

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามความก้าวหน้าการมอบหมายงาน)

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

                      

                    5.1 หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ของสบช. (ส่วนกลาง)

                            โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  โหลด หลักเกณฑ์

                   5.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน

                           โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  

                   5.3 - สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้พลัง “บ ว ร”  โหลด บวร

                                    - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ  โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   โหลด โครงการ  กำหนดการ

                                      - กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
“สถาบันพระบรมราชชนก” 

                                      โดย  แก้วกัลยาสิกขาลัย

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี

          

  

Scan QR CODE

 update 8/06/60 

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.