ประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง (Central Meeting: CM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุม CM ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อาคาร 6  ชั้น 4  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

                            โหลดไฟล์ PDF  

 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

                        โดย  นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม

                          โหลดไฟล์ PDF 

                    

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา

                             วาระที่ 3 การเสนอโครงสร้างการบริหารตาม (ร่าง) พรบ. สถาบันพระบรมราชชนก

                                               โดย  สำนักผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

                                 โหลดไฟล์ PDF 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามความก้าวหน้าการมอบหมายงาน)

                             ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

                                   5.1 แผนการรับนักศึกษา

                                       โดย  กลุ่มพัฒนาการศึกษา

                            5.2 (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาดิจิทัล สถาบันพระบรมราชชนก

                                       โดย  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             โหลดไฟล์ PDF ร่างแผนแม่บท , แผนงานตามแผนแม่บท

                           5.3 แผนปฏิบัติการ ปี 2561 ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

                                       โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

                              โหลดไฟล์ PDF 

                           5.4 ระบบการบริหารงาน/โครงการของสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2561

                                      โดย  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

                               โหลดไฟล์ PDF

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี

          

  

Scan QR CODE

 update 8/06/60 

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.