ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก (ปรับปรุงปี พ.ศ.2559 และ 2560)

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559

ระเบียบสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2559

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560

 

 

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.