การวิเคราะห์อัตรากำลัง

แนวทางการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังตามภาระงานของสถานบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.