หลักสูตรที่รับเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญาตรี
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
โควตาการเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรอื่นๆ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติทางการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกพยาบาล
จำนวนการรับผู้เข้าศึกษา
สิทธิของผู้สมัคร
วิธีการสมัคร

 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(๑) โควตาบุคคลทั่วไป หมายถึง โควตาสำหรับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด ที่มีโควตาเข้าศึกษา

(๒) โควตานักเรียนทุนการศึกษาโครงการเสมาพัฒนาชีวิต หมายถึง โควตาผู้สมัครที่เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดที่มีโควตาเข้าศึกษา เฉพาะในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน

(๓)โควตามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) หมายถึง โควตาเข้าศึกษาของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยใช้ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาเข้าศึกษา

(๔) โควตากรมต่างๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โควตาการเข้าศึกษาของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร ได้แก่ โควตากรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์

(๕) โควตาแหล่งฝึก หมายถึง โควตาที่วิทยาลัยแต่ละแห่งจัดสรรให้กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัย ที่กระจายอยู่ในจงหวัดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


หมายเหตุ
สำหรับการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในโควตา อสม. และบุตร อสม. มีการดำเนินการตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ และประกาศฯ การรับสมัครและคัดเลือกบุตรอาสาสมัครสาธารณสุข (บุตร อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒