กลุ่มเลขานุการ

 • ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการ โทร. 0-2590-1922, โทรสาร 0-2590-1917
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0-2590-1918
 • ฝ่ายการเงินและงบประมาณ โทร. 0-2590-1916
 • ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2590-1919

กลุ่มแผนงาน

 • ผู้อำนวยการกลุ่ม โทร. 0-2590-1812, โทรสาร 0-2590-1806
 • งานธุรการ โทร. 0-2590-1806
 • กรรมการบริหารส่วน โทร. 0-2590-1820

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 1. ผู้อำนวยการส่วน โทร. 0-2590-1821, โทรสาร 0-2590-1830
 2. งานธุรการ โทร. 0-2590-1872
 3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 0-2590-1822
 4. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0-2590-1822
 5. กลุ่มงานพัฒนาอาจารย์ โทร. 0-2590-1833
 6. กลุ่มงานจัดการศึกษา โทร. 0-2590-1831
 7. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา โทร. 0-2590-1824
 8. โครงการพัฒนาตำรา โทร. 0-2590-1822

 กลุ่มพัฒนาบุคลากร

 1. ผู้อำนวยการส่วน โทร. 0-2590-1818, โทรสาร 0-2590-1817
 2. งานธุรการ โทร. 0-2590-1814
 3. กรรมการบริหารส่วน โทร. 0-2590-1809, โทร. 0-2590-1811, โทร. 0-2591-8624
 4. โครงการสวัสดิการวิชาการ โทร. 0-2590-2308 , 0-2590-1973, โทรสาร. 0-2590-2311 , 0-2591-86261 

 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.