สถาบันพระบรมราชนก

ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนก                                                                               02 590 1920   

รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนก                                                                          02 590 1925   

กลุ่มอำนวยการ                                                                                                     02 590 1923              

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์                                                                         02 590 1918               

กลุ่มงานการเงินและบัญชี                                                                                         02 590 1922  

กลุ่มงานพัสดุ                                                                                                       02 590 1924               

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล                                                                                         02 590 1919               

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์                                                                                      02 590 1806   

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์                                                                                              02 590 1945               

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์                                                                    02 590 1819              

กลุ่มงานงบประมาณ                                                                                               02 591 1820               

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล                                                                                 02 590 1974

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ                                                                                        02 590 8620

งานบริหารทั่วไป                                                                                                   02 590 1812               

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                                                                              02 590 1821               

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์                                         02 590 1824

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาธารณสุข สหเวชศาสตร์                             02 590 1822

กลุ่มงานจัดการศึกษา                                                                                              02 590 1831

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                02 590 1828

กลุ่มงานพัฒนาอาจารย์                                                                                            02 590 1833

หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา                                                                         02 590 1828

งานธุรการ                                                                                                           02 590 1872                

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร                                                                                           02 590 1818              

กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดสาธารณสุข                                           02 590 1809

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรสถาบันพระบรมราชนก                                                                  02 590 1815

กลุ่มงานศึกษาต่อ                                                                                                  02 590 1814

กลุ่มงานวัตกรรมพัฒนาบุคลากร                                                                                  02 590 1808

งานบริหารทั่วไป                                                                                                   02 590 1811  

กลุ่มงานวิจัย                                                                                                       02 590 1976       

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                       02 590 1981   

แก้วกัลยาสิกขาลัย                                                                                                02 590 1816              

สำนักผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนก                                                                       02 590 1911    

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.