ประวัติ
สมเด็จฯ พระบรมราชชนก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระมหากรุณาธิคุณแก่สถาบันฯ
ก่อนจะเป็นสถาบันฯ
ความมุ่งมั่นของสถาบันฯ
แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญาของ สบช.
วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และ พันธกิจ
วัฒนธรรม สบช.
การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
โครงการพยาบาลชายแดนภาคใต้
การประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
โครงสร้างองค์กร

 
 Thai Language    English Language
 
 
การผลิตบุคลากรสาธารณสุข  »  โครงการพยาบาลชายแดนภาคใต้
      การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ถือเป็นบทบาทหลักของกลุ่มพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ในการทำหน้าที่กำหนดทิศทางแผนงาน/โครงการ ที่สนองต่อความต้องการของพื้นที่ เป้าหมายการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เกิดทัศนคติที่ดีในการให้บริการ มีความเข้าใจสุขภาพแบบองค์รวม ขณะเดียวกัน การพัฒนาบุคลากรนั้นยังเป็นหน้าที่ของอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกด้วย โครงการพัฒนา เช่น
- พัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรระดับจังหวัด/วิทยาลัย/โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
- พัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตและการทำงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
- พัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฎิบัติครอบครัว
- พัฒนาผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิสู่การทำงานสาธารณสุขแนวใหม่
- อบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรทุนรัฐบาล (หลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ เภสัชกรไม่ต้องชดใช้ทุนรัฐบาล จึงเปลี่ยนเป็น การอบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ ทุนรัฐบาล)