ประวัติ
สมเด็จฯ พระบรมราชชนก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระมหากรุณาธิคุณแก่สถาบันฯ
ก่อนจะเป็นสถาบันฯ
ความมุ่งมั่นของสถาบันฯ
แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญาของ สบช.
วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และ พันธกิจ
วัฒนธรรม สบช.
การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
โครงการพยาบาลชายแดนภาคใต้
การประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
โครงสร้างองค์กร

 
 Thai Language    English Language
 
 
      สถาบันพระบรมราชชนก ก่อตั้งจากการรวมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ในหน่วยงานต่างๆที่กระจายอยู่ในหลายกรม กอง เข้าด้วยกัน ด้วยเหตุผลที่ว่า งานพัฒนากำลังคนอยู่ในความรับผิดชอบของกรมกองต่างๆ ไม่มีเอกภาพในการกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงาน ประกอบกับด้านการผลิตขาดความเป็นเอกภาพ ดังนั้น ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ได้มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดตั้งเป็น สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
      เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานความเจริญทางการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระมหิตราธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อสถาบันว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓/๑๒๘๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๗) และได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๓ ก วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”
 
สถาบันพระบรมราชชนก
จึงถือเอาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ของทุกปี
เป็นวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก อย่างเป็นทางการสืบมา
 
 
      ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ วิทยาลัยการสาธารณสุข ได้รับพระราชทานนามสถาบันเป็น "วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร"        ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๙ วิทยาลัยพยาบาลได้รับพระราชทานนามสถาบันเป็น "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี" ยกเว้น วิทยาลัยพยาบาลที่ได้รับพระราชทานชื่ออยู่ก่อนแล้วให้คงชื่อที่ได้รับพระราชทานต่อไป คือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
      วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก" พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ที่ชื่อวิทยาลัยด้วย